เครื่องมือวัดความเป็นกรด เป็นด่าง IMARI รุ่น PH-228 เครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพสูง