ICON SERVICE
CONSTRUCTION

ไอคอนเซอร์วิส เราบริการด้วยใจ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ครบวงจร มั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ

วิสัยทัศน์

บริษัทไอคอนเซอร์วิส จำกัด บริหารงานโครงการ ก่อสร้างด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูง ตรงตามมาตรฐาน คุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาที่กำหนด ทั้งยังพัฒนาในทุกภาค ส่วนขององค์กรตามเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ สูงสุดต่อลูกค้า

Mr. Piyapong Chaturawit

Manager Director

About US

CompanyIcon Service Co.,Ltd.
Address18/270 Watcharapol Klongthanon Saimai Bangkok 10220
Telephone0-2006-7358
Fax0-2006-7359
Websitewww.iconservice.co.th

นโยบายองค์กร

            บริษัท ไอคอนเซอร์วิส จำกัด ได้ทำการก่อตั้งขึ้น จากวิศวกรผู้มีประสบการณ์ใน วงการอุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี โดยที่บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของ ผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน โดยให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายหลักของกิจการเพื่อความยั่งยืนทั้งสามมิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริหารและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบ ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติและคุ้มครอง สิทธิตามกฎหมาย ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแล การปฏิบัติงานและการตรวจสอบ อย่างเหมาะสม พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนิน งานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินความยั่งยืนของกิจกรรม เพื่อให้เตรียมความพร้อม ที่จะรองรับการเจริญ เติบโตของทางบริษัทฯ

ผลงานที่ผ่านมา

  • โครงการก่อสร้างทางหลวง พิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่-กาญจนบุรี ตอน 13 นครปฐม
  • โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
  • สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ นครปฐม
  • VAVA Resort พัทยา
  • The Win Condo มหาสารคาม
  • ปรับปรุงอาคาร Siam Royal View ชลบุรี
  • งานปรับแต่งภูมิทัศน์ วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
  • Ramada Moutain Bay Condo ชลบุรี
  • Sea Saran Condo ชลบุรี
  • และอื่นๆ อีกมากมาย

วางแผนและให้คำปรึกษา

งานก่อสร้าง

ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างร่วม
กับประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างคอนกรีต 
โครงสร้างเหล็กรวมทั้งงานสถาปัตยกรรม

ทำใมต้องให้เราเป็นผู้บริการ

บริษัท ไอคอนเซอร์วิส จำกัด เราเลือกที่จะ เข้าใจ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ในทุกรายละเอียด พร้อมทั้งซัพพอร์ตในเรื่องการ ตอบคำถามและให้บริการช่วยเหลือได้อย่าง ทันท่วงที พนักงานของเราทุกคนใส่ใจในความคิดเห็นของ ลูกค้า บริการด้วยความมั่นใจ จริงใจและเต็มใจ ให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า ทุกท่าน เพราะบริษัท ไอคอนเซอร์วิส จำกัด ยึดมั่น ในหัวใจการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกการดำเนินงาน ของเรา

logo_construction